Τελωνειακός Έλεγχος

Τελωνειακός Έλεγχος

Σημαντικές πληροφορίες για τον τελωνειακό έλεγχο κατά την άφιξή σας.

Ο τελωνειακός σταθμός, αρμόδιος για δηλώσεις αντικειμένων τα οποία βρίσκονται στις αποσκευές σας, βρίσκεται στο χώρο παραλαβής των αποσκευών. Εάν η άφιξή σας είναι από χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή εάν τα αντικείμενα που έχετε μαζί σας δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια, σας παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε την πράσινη πόρτα εξόδου από το χώρο τελωνειακού ελέγχου.

Εάν έχετε μαζί σας προϊόντα duty-free με αξία που υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια ή εάν εισάγετε αγαθά τα οποία προορίζονται για πώληση ή εμπορική χρήση (ανεξαρτήτως της αξίας τους), θα πρέπει να τα δηλώσετε. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που τα αγαθά αυτά είναι απαγορευμένα ή υπόκεινται σε περιορισμούς. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι ναρκωτικές ουσίες, τα όπλα, τα πυρομαχικά, τα προστατευόμενα είδη πανίδας ή χλωρίδας, ή τμήματα αυτών, ή προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί από αυτά.

Είδη Απειλούμενα με Εξαφάνιση

Κανόνες για την προστασία ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.

Υπάρχουν αυστηροί κανόνες σε σχέση με το ποια απειλούμενα με εξαφάνιση φυτά ή ζώα μπορούν να μεταφέρονται, και ποια όχι.

Η απαίτηση για την τήρηση αυστηρών κανόνων έχει στόχο να εμποδίσει την ολοσχερή εξαφάνιση ζώων ή φυτών που βρίσκονται υπό τη σχετική απειλή. Γι' αυτό το λόγο η Σύμβαση CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora - Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας) προσδιορίζει επακριβώς ποια προστατευόμενα φυτά και ζώα δεν μπορούν να μεταφέρονται. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαγορεύεται η εισαγωγή τους εντελώς, ή να επιτρέπεται μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η δίωξη των παραβατών είναι αυστηρή και συνήθως επισύρει την καταδίκη τους και σοβαρότατες ποινές.